ALGEMENE VOORWAARDEN
dd. 09/12/2022 m.b.t. onze schilder- en decoratiewerken en de verkoop van goederen.

1. Onze (de aannemer) algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten, zowel aannemings- als verkoopcontracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, (hierna genoemd de klant). De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de offerte en/of overeenkomst en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
2. Studies, offertes en overeenkomsten.
Onze offertes blijven 1 maand geldig en zijn slechts bindend wanneer zij door de gedelegeerd bestuurder of zijn aangestelde werden ondertekend. Bij het ondertekenen van de offerte gaat de klant akkoord met de werkwijze, uitvoeringsdetails, mogelijke opmerkingen en prijs zoals op de offerte is beschreven. Als het Btw-tarief van rechtswege gewijzigd wordt vóór de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.
3. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.
4. Zijn niet in onze offerte/prijs begrepen tenzij dit specifiek op de offerte is vermeld:
- Het herstellen van niet zichtbare of aan het oog onttrokken gebreken zoals vochtbronnen in muren, lekken in dakgoten, los pleisterwerk, enz., die bij de opmeting niet aan de aannemer zijn medegedeeld of die na de opmaak van de offerte zijn ontstaan.
- Het herstellen van bestaand pleisterwerk dat loskomt of barst, om welke reden dan ook, vóór, tijdens of na de werken. Bijvoorbeeld bij het afstomen of droog verwijderen van behang.
- Het volledig schraal of vol overplamuren van te schilderen ramen, deuren, muur- en/of plafondoppervlakten, enz. als dit niet specifiek in de offerte staat omschreven.
- Als het verwijderen van bestaande vloerbekledingen in de prijs is voorzien, behelst dit niet het herstellen van aan het oog onttrokken problemen van de ondergrond, zoals korrelende chappe of oude slecht hechtende egalisatie, loszittende tegels of andere verborgen gebreken. De werken om de ondergrond opnieuw in orde te brengen zullen als meerwerk worden beschouwd als deze niet specifiek in de offerte zijn vermeld.
- Het wegnemen en terugplaatsen van radiatoren van de centrale verwarming, verhuis en verplaatsing van meubilair, wegnemen en terugplaatsen van gordijnen en gordijnrails, wegnemen en terugplaatsen van verlichtingsarmaturen en afdekplaatjes van schakelaars en stopcontacten, demonteren en terugplaatsen van hang- en sluitwerk aan deuren en ramen, enz.
- Het maken van handgeschilderde kleurenstalen op maat inclusief de nodige tijd en verf hiervoor.
5. Veiligheidscoördinatie.
Voorzieningen opgelegd door een veiligheidscoördinator en die niet gekend waren op het ogenblik van het indienen van de offerte, zijn niet inbegrepen in onze offerte, tenzij anders vermeld. Kosten die hierdoor ontstaan zullen worden doorgerekend aan de klant.
6. Opmeting.
De aannemer kan de afmetingen slechts correct opmeten als de bezettingswerken, de chappewerken en bevloering zijn uitgevoerd. Voor afmetingen die aan de aannemer werden overgemaakt door de klant of door derden, heeft de aannemer het recht om deze tijdens of na de uitvoering op te meten en te verrekenen. Onze gedane opmetingen kunnen steeds het voorwerp uitmaken van een tegensprekelijke nameting, rekening houdend met het feit dat openingen in muren boven 11,5m² voor 80% worden afgetrokken en openingen beneden deze grens nooit voor aftrek in aanmerking komen. Alle andere te schilderen oppervlakten worden steeds volledig opgemeten.

Uitvoering van de werken - levering van goederen -oplevering - waarborg en aansprakelijkheid.
7. De uitvoeringstermijn wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de aannemer om zonder dat een vergoeding verschuldigd is, wanneer de klant hiervan binnen de 14 dagen na het voorval wordt verwittigd en ten laatste op de voorziene uitvoeringsdatum. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de klant of zijn aangestelde of door derden die in opdracht van de klant werken, behoudt de aannemer zich het recht voor schadevergoeding te eisen. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
8. Goederen worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) kunnen worden aangerekend.
9. Na plaatsing van de goederen op de werf gaat het risico over op de klant.
10. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van de aannemer zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.
11. Water, elektriciteit en verwarming zijn te voorzien door de klant.
12. De werf dient door de klant goed toegankelijk gemaakt te worden om de uitvoering van de werken mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) kunnen worden aangerekend.
13. De uitvoering van de werken dienen te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden omschreven in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek, of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.
14. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
15. De aannemer is niet aansprakelijk voor kleine kleurverschillen die ontstaan in de productie/fabricatie of door aanpassing van de fabrikant in de software van verfmengmachines, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de kleur voor de klant een fundamenteel bestanddeel van de overeenkomst uitmaakt.
16. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
17. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de 8 dagen aangetekend worden gemeld aan de aannemer, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn.
18. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of textuur voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.
19. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de vaststelling worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten schriftelijk en gedetailleerd worden verstuurd. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, wordt op uitgevoerde werken aan verborgen gebreken geen waarborg gegeven
20. De aannemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
- Vorst- of vochtschade.
- Schade veroorzaakt door overmacht.
- Schade veroorzaakt door een opzettelijke of onopzettelijke handeling of fout van om het even welk persoon, waaronder de klant of zijn aangestelde.
- Schade die zich na de werken manifesteert op de behandelde, afgewerkte ondergrond ten gevolge van niet zichtbare of aan het oog onttrokken gebreken.
- Degradaties in verfsystemen, zelfs na korte tijd, die het gevolg zijn van vocht of salpeterdoorslag, gesprongen buizen, lekkende dakgoten, enz.
- Het afschilferen of afpellen van nieuwe verf, aangebracht op oude kalklagen of dode lagen in de ondergrond die al dan niet geheel of gedeeltelijk verwijderd zijn en zelfs als over deze lagen een speciale hechtingslaag is aangebracht.
- Beperkingen van en in producten die door de fabrikant zijn opgegeven als mogelijk, zoals gedragingen van gordijnstoffen, zonnewering, vloerbekleding, behang enz.
Verkochte producten kunnen niet worden teruggenomen tenzij anders vermeld of tenzij fouten in de producten van die aard zijn dat de fabrikant deze erkent en het product eventueel op zijn kosten vervangt. Het wegnemen van producten met erkende fabrieksfouten en het opnieuw plaatsen van vervangen producten door de fabrikant is niet voorzien in onze offertes.
Indien de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen van toepassing is, gelden de daarin voorziene waarborgen.

Sancties bij niet-nakoming van de contractuele verplichtingen.
21. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs. De aannemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de aanneming na te streven en een voorschot te vorderen van 10% op de nog niet uitgevoerde werken.
22. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur wordt betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd kan zijn. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken kan hervatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de klant deze dienen te vergoeden.
23. Wanneer facturen niet betaald worden binnen de 30 dagen na de factuurdatum is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 10% verschuldigd met een minimum van 150 euro. Niet-betaling op de vervaldag van een factuur maakt dat alle andere nog niet vervallen facturen van de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden onafgezien van de eerder toegestane betalingsvoorwaarden.

Betaling en bevoegdheid.
24. De prestaties worden gefactureerd zoals beschreven in de offerte. Wanneer hierover niets bijzonder werd bepaald, worden deze gefactureerd naargelang de vooruitgang van de werken. Bijkomstige werken afwijkend van de offerte zijn meerwerken die worden afgerekend in regie. Als door de klant gevraagde meerwerken en/of wijzigingen tijdens de uitvoer van de werken het verrekenen van de oorspronkelijke offerte onmogelijk maken, worden alle uitgevoerde werken afgerekend in regie. De klant gaat hiermee uitdrukkelijk akkoord bij het ondertekenen van de offerte.
25. Tenzij anders vermeld zijn de facturen te betalen binnen de 30 dagen na factuurdatum op de bankrekening van de aannemer. Voorschotfacturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Als bepaalde materialen dienen besteld te worden kan een voorschotfactuur opgemaakt worden na de ondertekening van de overeenkomst.
26. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.
27. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbank van de woonplaats van de klant of van de plaats waar de verbintenissen zijn ontstaan of waar ze worden uitgevoerd. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
28. Alle mogelijke geschillen tussen de aannemer en de klant vervallen definitief als tussen beide een consensus wordt bereikt over het geschil. Deze overeenkomst wordt gedetailleerd op papier gezet en door beide partijen ondertekend. Elke partij dient van deze overeenkomst één exemplaar te ontvangen.

Privacy.
29. De persoonsgegevens die u aan Baltens BV heeft verstrekt, worden enkel verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling, aankoop, offerte-aanvraag, enz., op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, verkocht of verhuurd.
Via e-mail < post@baltens.be > kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.